Regulamin aplikacji IPBOX.app

 1. Definicje
  1. Aplikacja - aplikacja internetowa IPBOX.app, dostępna pod adresem https://ipbox.app/.
  2. Dostawca - Jakub Kuźma, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 8A/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej 549-218-06-18, adres e-mail: kuba@kubakuzma.com.
  3. Użytkownik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z aplikacji poprzez przeglądarkę internetową
  4. Ewidencja - dokumentacja mająca na celu wyodrębnienie kwalifikowanego dochodu IP od pozostałej działalności
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Dostawcę na rzecz Użytkowników usług, które polegają na utworzeniu konta w Aplikacji i korzystaniu z możliwości udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, a zwłaszcza pomocy przy tworzeniu ewidencji kwalifikowanego dochodu IP w celu rozliczenia ulgi IP Box.
  2. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest używanie aktualnej przeglądarki internetowej (Chrome 80+, Firefox 74+).
  3. Do prawidłowego korzystania z Aplikacji wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą m.in. do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu.
 3. Założenie konta i logowanie
  1. W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcji Aplikacji, niezbędne jest założenie w niej konta użytkownika.
  2. Za założenie konta użytkownika pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 99 zł netto (121,77 zł z 23% podatkiem VAT).
  3. Opłata za założenie konta użytkownika jest pobierana z karty płatniczej, wprowadzonej przez Użytkownika podczas zakładania konta użytkownika, za pośrednictwem platformy Stripe lub przy wyborze płatności kodem Blik, z konta brankowego za pośrednictwem platformy PayU.
  4. Po założeniu konta użytkownika wystawiana jest faktura, która jest wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania konta użytkownika, w terminie do 7 dni od założenia konta.
 4. Działanie aplikacji
  1. Użytkownik po zalogowaniu się do Aplikacji ma możliwość zaimportowania logów repozytoriów Git i kalendarzy Google, dodania faktur podlegających uldze IP Box, przeglądania i edycji wpisów i podglądu Ewidencji.
  2. Po utworzeniu Ewidencji Użytkownik powinien wydrukować ją i dołączyć do faktur w celu wyodrębnienia z nich kwalifikowanego dochodu IP.
  3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w Ewidencji.
  4. Dostawca zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi dostęp do aplikacji i danych Użytkownika przynajmniej do końca 2020 roku.
 5. Dane osobowe
  1. Zakłacając konto użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu dostępu do Aplikacji i obsługi przez Dostawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  2. Celem przetwarzania danych Użytkownika jest umożliwienie dostępu do Aplikacji i zawartych w niej danych Użytkownika.
  3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do korzystania z Aplikacji. Niepodanie danych oznacza, że Dostawca nie będzie mógł świadczyć usługi.
  4. Dostawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy, w szczególności Dostawca powierza dane osobowe firmie Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA w celu przetwarzania płatności, spółce PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań w celu przetwarzania płatności oraz spółce OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław w celu świadczenia usług hostingowych.
  5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich poprawienia.
 6. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.